ÃÍ 2.2.5.1313-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà
ÇÍÀÊ-Êîìïëåêò Ñêàæè "Äà!" Îõðàíå Òðóäà

Ãëàâíàÿ » Äîêóìåíòû » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » ÃÍ 2.2.5.1313-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû

« ÃÍ 2.2.5.563-96. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå óðîâíè (ÏÄÓ) çàãðÿçíåíèÿ êîæíûõ ïîêðîâîâ âðåäíûìè âåùåñòâàìè | ÃÎÑÒ 12.1.048-85. Êîíòðîëü ðàäèàöèîííûé ïðè çàõîðîíåíèè ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ »


ÃÍ 2.2.5.1313-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ
îò 30 àïðåëÿ 2003 ã. N 76
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.2.5.1313-03"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò. 1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò. 3295) ïîñòàíîâëÿþ:
Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 15 èþíÿ 2003 ãîäà ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû "Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû ÃÍ 2.2.5.1313-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

Ã.Ã.Îíèùåíêî
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 19 ìàÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4568

2.5.5 Õèìè÷åñêèå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû

Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.2.5.1313-03
"Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ
â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû"
(óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 27 àïðåëÿ 2003 ã.)

Äàòà ââåäåíèÿ: 15 èþíÿ 2003 ã.

Ñì. òàêæå ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû "Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû. ÃÍ 2.2.5.1314-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà, N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò. 1650) è Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà, N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000, N 31, ñò. 3295).
1.2. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò ïðåäåëüíîå äîïóñòèìîå ñîäåðæàíèå âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû.
1.3. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ðàáî÷èå ìåñòà, íåçàâèñèìî îò èõ ðàñïîëîæåíèÿ (â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ, íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è ò.ï.).
1.4. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îáîðóäîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû è ïðîôèëàêòèêè íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ íà çäîðîâüå ðàáîòàþùèõ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ.
1.5. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè êîìïëåêñíûõ òîêñèêîëîãî-ãèãèåíè÷åñêèõ è ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà.

Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ã.Ã.Îíèùåíêî

Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N ï/ï| Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà | N ÑÀS | Ôîðìóëà |Âåëè÷èíà |Ïðåèìó- | Êëàññ | Îñî- |
| | | | | ÏÄÊ, |ùåñòâåí-| îïàñ- | áåí- |
| | | | | ìã/ì3 | íîå | íîñòè |íîñòè |
| | | | | |àãðåãàò-| |äåéñò-|
| | | | | | íîå | |âèÿ íà|
| | | | | |ñîñòîÿ- | | îðãà-|
| | | | | | íèå â | | íèçì |
| | | | | |âîçäóõå | | |
| | | | | | â | | |
| | | | | |óñëîâèÿõ| | |
| | | | | | ïðîèç- | | |
| | | | | | âîäñòâà| | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 1 |Àáðàçèâíûé ïîðîøîê èç| | | -/10 | à | 4 | Ô |
| |ìåäåïëàâèëüíîãî øëàêà | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 2 |Àâåðñåêòèí-Ñ (ñìåñü 8 àâåðìåêòèíîâ| | | 0,05 | à | 1 | |
| |A1a, A2a, B1a, À2à, À1â, À2â, Â1â,| | | | | | |
| |Â2â) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 3 |4,4'-Àçîäèáåíçîéíàÿ êèñëîòà | 586-91-4 |C14H10N2O4 | 3 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 4 |Àçîòà äèîêñèä | 10102-44-0 |NO2 | 2 | ï | 3 | Î |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 5 |Àçîòà îêñèäû (â ïåðåñ÷åòå íà NO2) | | | 5 | ï | 3 | Î |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 6 |Àçîòà òðèôòîðèä | 7783-54-2 |NF3 | 10/30 | ï | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 7 |Àçîòíàÿ êèñëîòà+ | 7697-37-2 |HNO3 | 2 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 8 |Àëêåíû (â ïåðåñ÷åòå íà Ñ) | |Ñ2-C10 | 300/100 | ï | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 9 |ÀëêèëÑ7-9àìèíû+ | | | 1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 10 |ÀëêèëñC15-20àìèíû+ | | | 1 | ï+à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 11 |ÀëêèëÑ10-16àìèíû+ | | | 1 | ï+à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 12 |ÀëêèëÑ10-16äèìåòèëàìèíû+ | | | 2 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 13 |ÀëêèëÑ10-18N,N-äèìåòèë-N-áåíçèëàìè- | 64365-16-8 |C19-29H34-50ClN | 1 | à | 2 | |
| |íèéõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 14 |ÀëêèëÑ12-14N,N-äèìåòèë-N- | |C23-25H42-46ClN | 1 | à | 2 | |
| |(ýòèëáåíçèë)àìèíèéõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 15 |Àëêèëäèôåíèëû | |C12H10 õ 2CnH2n | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 16 |2-(2-ÀëêèëÑ10-13-2-èìèäàçîëèí-1-èë) | | | 0,1 | ï+à | 2 | À |
| |ýòàíîë | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 17 |Àëêèëíàôòàëèíû | |C16-30H20-48 | 50 | ï+à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 18 |Àëêèëïèðèäèíû+, ñìåñü (ïî| |C8H11N | 2 | ï | 3 | |
| |2-ìåòèë-5-ýòèëïèðèäèíó) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 19 |2-ÀëêèëÑ10-12-1-ïîëèýòåíïîëèàìèí- | | | 0,5 | à | 2 | À |
| |2-èìèäàçîëèí ãèäðîõëîðèä+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 20 |Àëêîêñèáèôåíèëêàðáîíèòðèë | |C14H9NOCnH2n | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 21 |Àëîòåðì-1 | | | 50 | ï+à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 22 |Àëñóìèí | | | 0,1 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 23 |Àëüãèíàò íàòðèÿ | 9005-38-3 | | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 24 |äèÀëþìèíèé áàðèé òèòàí ãåêñàîêñèä | |Al2BaO6Ti | 1,5/0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 25 |òåòðàÀëþìèíèé ãåêñàáàðèé êàëüöèé| |Al4Ba6CaO21Si2 | 1/0,5 | à | 2 | |
| |äèêðåìíèé-21-îêñèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 26 |Àëþìèíèé è åãî ñïëàâû (â ïåðåñ÷åòå| | | 6/2 | à | 3 | Ô |
| |íà àëþìèíèé) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 27 |Àëþìèíèé | |AlCaCr0,8H12,8O27P5,6 | 0,01 | à | 1 | |
| |êàëüöèé-0,8-õðîì-5,6-äèâîäîðîäôîñ- | | | | | | |
| |ôàò-1,6-âîäîðîäõðîìàò ãèäðàò | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 28 |Àëþìèíèé ìàãíèä | 12003-69-9 |AlMq | -/6 | à | 4 | Ô |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 29 |Àëþìèíèé íèòðèä | 24304-00-5 |AlN | -/6 | à | 4 | Ô |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 30 |òåòðàÀëþìèíèé ïåíòàáàðèé òðèêàëüöèé| |Àl4Âà5Ñà3Î10 | 0,1 | à | 2 | |
| |äåêàîêñèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 31 |äèÀëþìèíèé ñóëüôàò (â ïåðåñ÷åòå íà| 10043-01-3 |Al2O12S3 | 2/0,5 | à | 3 | |
| |àëþìèíèé) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 32 |Àëþìèíèé òðèãèäðîîêñèä | 21645-51-2 |ÀlÍ3Î3 | -/6 | à | 4 | Ô |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 33 |äèÀëþìèíèé òðèîêñèä (â âèäå àýðîçîëÿ| 1344-28-1 |Àl2O3 | -/6 | à | 4 | Ô |
| |äåçèíòåãðàöèè) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 34 |äèÀëþìèíèé òðèîêñèä â ñìåñè ñî| 12609-69-7 |Àl2O3,Ni | -/4 | à | 3 | Ô |
| |ñïëàâîì íèêåëÿ äî 15% | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 35 |äèÀëþìèíèé òðèîêñèä ñ ïðèìåñüþ äî| |Àl2O3 õ Cr2O3 | 3/1 | à | 3 | |
| |20% äèõðîìòðèîêñèäà (ïî Ñr2Î3) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 36 |äèÀëþìèíèé òðèîêñèä ñ ïðèìåñüþ| |Àl2O3 õ SiO2 | 5/2 | à | 3 | Ô |
| |êðåìíèé äèîêñèäà (â âèäå àýðîçîëÿ| | | | | | |
| |êîíäåíñàöèè) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 37 |äèÀëþìèíèé òðèîêñèä ñ ïðèìåñüþ| |Àl2O3 õ SiO2 õ Fe2O3 | -/6 | à | 4 | Ô |
| |êðåìíèé äèîêñèäà äî 15% è äèæåëåçî| | | | | | |
| |òðèîêñèäà äî 10% (â âèäå àýðîçîëÿ| | | | | | |
| |êîíäåíñàöèè) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 38 |Àëþìèíèé òðèôòîðèä (ïî ôòîðó) | 7784-18-1 |ÀlF3 | 2,5/0,5 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 39 |Àëþìèíèé ôîñôàò | 15099-32-8 |AlO4P | -/6 | à | 4 | Ô |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 40 |Àëþìèíèé õðîì-8,8-9,6-ôîñôàò (ïî| |AlCr(PO4)8,8-9,6 | 0,02 | à | 1 | |
| |õðîìó III) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 41 |Àëþìîïëàòèíîâûå êàòàëèçàòîðû ÊÐ-101| | | 1,5 | à | 3 | A |
| |è ÐÁ-11 ñ ñîäåðæàíèåì ïëàòèíû äî| | | | | | |
| |0,6% | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 42 |Àëþìîñèëèêàò | 1302-76-7 |Al2O5Si | -/6 | à | 4 | Ô |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 43 |Àìèëàçà | 9000-90-2 | | 1 | à | 2 | A |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 44 |Àìèëîìèçåíòåðèí | | | 1 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 45 |Àìèëîðèçèí | | | 1 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 46 |1-Àìèíîàëêèëèìèäàçîëèíû+ | | | 0,5 | ï+à | 2 | A |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 47 |4-Àìèíî-N-[àìèíî(èìèíî)ìåòèë]áåíçîë-| 57-67-0 |C7H10N4O2S | 1 | à | 2 | |
| |ñóëüôîíàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 48 |4-Àìèíî-N-(àìèíîêàðáîíèë)áåíçîëñóëü-| 547-44-4 |C7H9N3O3S | 1 | à | 2 | |
| |ôîíàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 49 |5-Àìèíî-2-(4-àìèíîôåíèë)-1Í-áåíçèìè-| 7621-86-5 |C13H12N4 | 0,4 | à | 2 | |
| |äàçîë | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 50 |1-Àìèíîàíòðàöåí-9,10-äèîí | 82-45-1 |C14H9NO2 | 5 | ï | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 51 |àëüôà-Àìèíîáåíçàöåòèëõëîðèä | 39878-87-0 |C8H8NO õ ClH | 0,5 | à | 2 | |
| |ãèäðîõëîðèä+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 52 |4-Àìèíîáåíçîéíàÿ êèñëîòà | 150-13-0 |C7H7NO2 | 5 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 53 |Àìèíîáåíçîë+ | 62-53-3 |Ñ6Í7N | 0,3/0,1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 54 |3-(4-Àìèíîáåíçîëñóëüôàìèäî)-5-ìåòè- | 723-46-6 |C10H11N3O3S | 0,1 | à | 2 | |
| |ëèçîêñàçîë | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 55 |4-Àìèíîáåíçîëñóëüôîíàìèä | 63-74-1 |C6H8N2O2S | 1 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 56 |4-Àìèíîáåíçîëñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà | 5329-14-6 |C6H7NO3S | 2 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 57 |1-Àìèíîáóòàí+ | 109-73-9 |C4H11N | 10 | ï | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 58 |4-Àìèíîáóòàíîâàÿ êèñëîòà | 56-12-2 |C4H9NO2 | 6/2 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 59 |2-Àìèíî-5-ãóàíèäèíïåíòàíîâàÿ êèñëîòà| 7004-12-8 |C5H12NO2 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 60 |4-Àìèíî-N-(2,4-äèàìèíîôåíèë)áåíçàìèä| |C13H14N4O | 5 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 61 |N'-[3-[4-Àìèíîáóòèë)àìèíî]ïðîïèë] | 55658-47-4 |C57H86N8O21S2 õ ClH | - | à | 1 | |
| |áëåîìèöèíàìèäà ãèäðîõëîðèä+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 62 |6-Àìèíîãåêñàíîâàÿ êèñëîòà | 60-32-2 |C6H13NO2 | 2 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 63 |7-Àìèíîãåïòàíîâàÿ êèñëîòà | 929-17-9 |C7H15NO2 | 8 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 64 |4-Àìèíî-2-ãèäðîêñèáåíçîàò íàòðèÿ | 133-10-8 |C7H6NNaO3 | 1,5/0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 65 |5-Àìèíî-2-ãèäðîêñèáåíçîéíàÿ êèñëîòà | 89-57-6 |C7H7NO3 | 1,5/0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 66 |1-Àìèíî-2-ãèäðîêñèáåíçîë | 95-55-6 |Ñ6Í7NÎ | 3/1 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 67 |Àìèíîãèäðîêñèáåíçîëû (3,4-èçîìåðû) | |Ñ6Í7NÎ | 3/1 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 68 |2-Àìèíî-1-ãèäðîêñè-4-íèòðîáåíçîë+ | 99-57-0 |C6H6N2O2 | 3/1 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 69 |2-Àìèíî-1-ãèäðîêñè-5-íèòðîáåíçîë+ | 121-88-0 |C6H6N2O2 | 3/1 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 70 |2-Àìèíî-3-ãèäðîêñèïðîïèîíîâàÿ | 6898-95-9 |C3H7NO3 | 5 | a | 3 | |
| |êèñëîòà | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 71 |4-Àìèíî-3-ãèäðîêñè-3-ôåíèëáóòàíîâîé | |C10H13NO3 õ ClH | 1 | a | 2 | |
| |êèñëîòû ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 72 |2-Àìèíî-2-äåîêñè-D-ãëþêîçû, | 66-84-2 |Ñ6Í13NO5 õ ClH | 0,005 | a | 1 | A |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 73 |0-3-Àìèíî-3-äåîêñè-àëüôà-D-ãëþêîïè- | 37517-28-5 |C22H43N5O13 | 0,1 | a | 2 | A |
| |ðàíîçèë-(1->6)-O-[6-àìèíî-6-äåîêñè- | | | | | | |
| |àëüôà-D-ãëþêîïèðàíoçèë-(1->4)]-N'(S)| | | | | | |
| |-(4-aìèío-2-ãèäpoêcè-1-oêcoáyòèë)-2-| | | | | | |
| |äeoêcè-D-còpeïòaìèí+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 74 |O-3-Àìèíî-3-äåîêñè-àëüôà-D-ãëþêîïè- | 8063-07-8 |C18H36N4O10 | 0,1 | a | 2 | A |
| |ðàíîçèë(1->6)-O-[6-àìèíî-6-äåîêñè- | | | | | | |
| |D-ãëþêîïèðàïîçèë-(1->4)-2-äåîêñè- | | | | | | |
| |àëüôà-D-ñòðåïòàìèí+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 75 |O-4-Àìèíî-4-äåîêñè-àëüôà-D-ãëþêîïè- | 37321-09-8 |C21H41N5O11 | 0,1 | a | 2 | A |
| |ðàíîçèë(1->6)-O-(8R)2-àìèíî-2,3,7- | | | | | | |
| |òðèäåîêñè-7(ìåòèëàìèío)D-ãëèöepo- | | | | | | |
| |aëüôà-D-aëëo-oêòoäèaëäo-1,5:8,4- | | | | | | |
| |äèïèpaíoçèë(1->4)2-äeoêcè-D- | | | | | | |
| |còpeïòaìèí+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 76 |O-2-Àìèíî-2-äåîêñè-àëüôà-D-ãëþîïèðà-| 1263-89-4 |C23H45N5O14 õ H2O4S | 0,1 | a | 2 | A |
| |íîçèë(1->4)-O-[O-2,6-äèàìèíî-2,6- | | | | | | |
| |äèäåîêñè-áåòà-L-èäîïèðàïîçèë(1->3)- | | | | | | |
| |áåòà-D-ðèáîôóðàíîçèë(1>5)]-2-äåîêñè-| | | | | | |
| |D-ñòðåïòàìèí, ñóëüôàò (1:2) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 77 |O-3-Àìèíî-3-äåîêñè-àëüôà-D-ãëþêîïè- | 32986-56-4 |C18H37N5O9 | 0,1 | a | 2 | A |
| |ðàíîçèë(1->6)-O-(2,6-äèàìèíî-2,3,6- | | | | | | |
| |òðèäåîêñè-àëüôà-D-ðèáîãåêñîïèðàíî- | | | | | | |
| |çèë(1->4)-2-äåîêñè-D-ñòðåïòàìèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 78 |5-Àìèíî-3,7-äèáðîì-8-ãèäðîêñè-4- | 60613-15-2 |C10H6Br2N2O2 | 1 | a | 2 | |
| |èìèíîíàôòàëèí-1(4Í)-îí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 79 |2-Àìèíî-3,5-äèáðîì-N-öèêëîãåêñèë | 611-75-6 |C14H20Br2N2 õ ClH | 1 | a | 2 | |
| |N-ìåòèëáåíçîëìåòàíàìèí ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 80 |33-[(3-Àìèíî-3,6-äèäåîêñè-áåòà-D-ìà-| 1400-61-9 |C46H83NO18 | 1 | a | 2 | |
| |ííîïèðàíîçèë)îêñè]-1,3,4,7,9,11,17, | | | | | | |
| |37-îêòàãèäðîêñè-15,16,18-òðèìåòèë- | | | | | | |
| |13-îêñî-14,39-äèîêòàáèöèêëî[33,3,1]-| | | | | | |
| |íîíàòðèàêîíòà-19,21,25,27,29,31- | | | | | | |
| |ãåêñàåí-36-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 81 |Àìèíîäèìåòèëáåíçîë+ | 1300-73-8 |C8H11N | 3 | ï | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 82 |[2S-(2àëüôà,5àëüôà,6áåòà)]-6-Àìèíî- | 551-16-6 |C8H12N2O3S | 0,4 | a | 2 | A |
| |3,3-äèìåòèë-7-îêñî-4-òèà-1-àçàáèöèê-| | | | | | |
| |ëî[3,2,0]ãåïòàí-2-êàðáîíîâàÿ | | | | | | |
| |êèñëîòà+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 83 |2-Àìèíî-4-[N,N-äè(1-ìåòèëýòèë) | 7287-19-6 |C10H19N2S | 5 | a | 3 | |
| |àìèíî]-6-ìåòèëòèî-1,3,5-òðèàçèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 84 |4-Aìèío-N-(4,6-äèìeòèëïèpèìèäèí-2- | 57-68-1 |C12H14N4O2S | 1 | a | 2 | |
| |èë)áeíçoëcyëüôoíaìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 85 |4-Aìèío-N-(2,6-äèìeòoêcèïèpèìèäèí- | 122-11-2 |C12H14N4O4S | 0,1 | a | 1 | |
| |4-èë)áeíçoëcyëüôoíaìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 86 |4-Àìèíî-N-[2-(äèýòèëàìèíî)ýòèë]- | 614-39-1 |C13H21N3O õ ClH | 0,5 | a | 2 | |
| |áåíçàìèäà ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 87 |S-(3-Àìèíî-3-êàðáîêñèïðîïåí)-S- | |C5H12N2O3S õ H2O4S | 0,01 | a | 1 | |
| |ìåòèëñóëüôîêñèìèí ñóëüôàò | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 88 |Z-N-(Àìèíîêàðáîíèë)-2-ýòèëáóòàí- | 95-04-5 |C7H15N2O2 | 0,1 | a | 2 | |
| |2-àìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 89 |Àìèíîêèñëîòû ñìåñü | | | 2 | a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 90 |Àìèíîìåòèëáåíçîë (3 è 4 èçîìåðû) | |C7H9N | 2/1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 91 |1-Àìèíî-2-ìåòèëáåíçîë+ | 95-53-4 |C7H9N | 1/0,5 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 92 |4-Àìèíîìåòèëáåíçîëñóëüôîíàìèäààöåòàò| 13009-99-9 |C9H14N2O4S | 0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 93 |2-Àìèíî-5-ìåòèëáåíçîëñóëüôîíàò | 54914-95-3 |C7H8NNaO3S | 5 | à | 3 | |
| |íàòðèÿ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 94 |1-Àìèíî-5-ìåòèë-2-ìåòîêñèáåíçîë+ | 120-71-8 |C8H11NO | 2 | ï+à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 95 |2-Àìèíî-6-ìåòèë-4-ìåòîêñè-1,3,5- | 1668-54-8 |C5H8N4O | 2 | ï+à | 3 | |
| |òðèàçèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 96 |3-[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèäèë)ìåòèë]| 154-87-0 |C12H19ClN4O7P2S | 0,3 | à | 2 | |
| |-4-ìåòèë-5-(4,6,6-òðèãèäðîêñè-3,5- | | | | | | |
| |äèîêñà-4,6-äèôîñôàãåêñ-1-èë) | | | | | | |
| |òèàçîëèéõëîðèä Ð,Ð-äèîêñèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 97 |3-[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèäèíèë)- | 7019-71-8 |C12H17BrN4OS | 0,1 | à | 2 | À |
| |ìåòèë]-5-(2-ãèäðîêñèýòèë)-4- | | | | | | |
| |ìåòèëàçîíèé áðîìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 98 |2-Àìèíîìåòèëôóðàí | 617-89-0 |C5H7NO | 0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 99 |1-Àìèíî-2-ìåòèë-6-ýòèëáåíçîë+ | 24549-06-2 |C9H13N | 15/5 | ï | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 100 |4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ýòîêñèìåòèëïèðèìè-| |C8H13N3O | 1 | ï+à | 2 | |
| |äèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 101 |1-Àìèíî-2-ìåòîêñèáåíçîë+ | 90-04-0 |C7H9NO | 1 | ï+à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 102 |1-Àìèíî-4-ìåòîêñèáåíçîë+ | 104-94-9 |C7H9NO | 1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 103 |1-Àìèíî-2-ìåòîêñè-5-íèòðîáåíçîë+ | 99-59-2 |C7H8N2O3 | 1 | ï+à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 104 |4-Àìèíî-N-(3-ìåòîêñèïèïåðàçèí-2-èë) | 152-47-6 |C11H12N4O3S | 0,1 | à | 2 | |
| |áåíçîëñóëüôîíàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 105 |4-Aìèío-N-(6-ìeòoêcèïèïepaçèí-3-èë) | 80-35-3 |C11H12N4O3S | 0,1 | à | 1 | |
| |áeíçoëcyëüôoíaìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 106 |4-Àìèíî-N-(6-ìåòîêñèïèðèìèäèí-4-èë) | 1220-83-3 |C11H12N4O5S | 0,1 | à | 1 | |
| |áåíçîëñóëüôîíàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 107 |Àìèíîíàôòèëñóëüôîêèñëîòà (ñìåñü| 72556-60-6 |C10H9NO3S | 10 | à | 4 | |
| |èçîìåðîâ) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 108 |Àìèíîíàôòèëñóëüôîíàòû íàòðèÿ | 30605-57-3 |C10H8NNaO3S | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 109 |1-Àìèíî-2-íèòðîáåíçîë+ | 88-74-4 |C6H6N2O2 | 1,5/0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 110 |1-Àìèíî-3-íèòðîáåíçîë+ | 99-09-2 |C6H6N2O | 0,3/0,1 | à | 1 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 111 |1-Àìèíî-4-íèòðîáåíçîë+ | 100-01-6 |C6H6N2O2 | 0,3/0,1 | à | 1 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 112 |1-Àìèíî-3-íèòðî-4-õëîðáåíçîë+ | 635-22-3 |C6H5ClN2O2 | 3/1 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 113 |9-Àìèíîíîíàíîâàÿ êèñëîòà | 25748-42-5 |C9H19NO2 | 8 | a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 114 |(L)-2-Àìèíîïåíòàäèîàò íàòðèÿ | 142-47-2 |C5H8NNaO4 | 2 | a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 115 |1-Àìèíî-2,3,4,5,6-ïåíòàôòîðáåíçîë | 771-60-8 |C6H2F5N | 1,5/0,5 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 116 |4-Àìèíî-N-2-ïèðèìèäèíèëáåíçîëñóëüôî-| 68-35-9 |C10H10N4O2S | 1 | à | 2 | |
| |íàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 117 |4-Àìèíî-N-(ïèðèìèäèí-2-èë) | |C10H9AgN4O2S | 1 | à | 2 | |
| |áåíçîëñóëüôîíàìèä àääóêò ñ ñåðåáðîì | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 118 |1-Àìèíîïåíòàíäèîâàÿ êèñëîòà | 6899-05-4 |C5H9NO4 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 119 |Àìèíîïëàñòû | | | -/6 | à | 4 | Ô, À |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 120 |1-Àìèíîïðîïàí | 107-10-8 |Ñ3Í9N | 5 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 121 |2-Àìèíîïðîïàí+ | 75-31-0 |C3H9N | 1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 122 |2-Àìèíîïðîïàíîâàÿ êèñëîòà | 6898-94-8 |Ñ3Í7NÎ2 | 5 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 123 |3-Àìèíîïðîïàíîâàÿ êèñëîòà | 107-95-9 |C3H7NO2 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 124 |3-Àìèíîïðîïàí-1-îë | 156-87-6 |C3H9NO | 1 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 125 |1-Àìèíîïðîïàí-2-îë+ | 78-96-6 |C3H9NO | 1 | ï+à | 2 | À |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 126 |N-(3-Àìèíîïðîïèë)-N',N'-äèìåòèëïðî- | 10563-29-8 |C8H21N3 | 1 | ï | 2 | |
| |ïàí-1,3-äèàìèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 127 |N-(3-Àìèíîïðîïèë)-N-äîäåöèëïðîïàí- | 2372-82-9 |C18H41N3 | 1 | à | 2 | À |
| |1,3-äèàìèí+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 128 |2-[(6-Àìèíî-1Í-ïóðèí-8-èë) | 66813-29-4 |C7H9N6O | 3 | à | 3 | |
| |àìèíîýòàíîë | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 129 |4-Àìèíî-N-(4-ñóëüôàìîèëôåíèë) | 6402-89-7 |C12H13N3O4S2 | 1 | à | 2 | |
| |áåíçîëñóëüôîíàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 130 |4-Àìèíî-2,2,6,6-òåòðàìåòèëïèïåðèäèí | 36768-62-4 |C9H20N2 | 3 | ï | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 131 |4-Aìèío-N-(òèaçoë-2-èë) | 72-14-0 |C9H9N3O2S2 | 1 | à | 2 | |
| |áeíçoëcyëüôoíaìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 132 |4-Àìèíî-1,2,4-òðèàçîë | 584-13-4 |C2H4N4 | 1 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 133 |1-Àìèíî-2,4,6-òðèìåòèëáåíçîë+ | 88-05-1 |C9H13N | 3/1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 134 |4-Àìèíî-2-(òðèõëîðìåòèë)-3,5- | 14321-05-2 |Ñ6Í3ÑL5N2 | 2 | à | 3 | |
| |äèõëîðïèðèäèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 135 |4-Àìèíî-2-(òðèõëîðìåòèë)-3,5,6- | 5005-62-9 |Ñ6Í2Cl6N2 | 1 | à | 3 | |
| |òðèõëîðïèðèäèí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 136 |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîðïèðèäèí-2- | 2545-60-0 |C6H2Cl3KN2O2 | 5 | à | 3 | |
| |êàðáîíàò êàëèÿ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 137 |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîðïèðèäèí-2- | 50655-56-6 |C6H2Cl3N2NaO2 | 5 | à | 3 | |
| |êàðáîíàò íàòðèÿ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 138 |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîðïèðèäèí-2- | 1918-02-1 |Ñ6Í3Ñ3Na2O2 | 2 | a | 3 | |
| |êàðáîíîâàÿ êèñëîòà | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 139 |1-Àìèíîòðèöèêëî[3,3,1,1](3,7) äåêàí| 665-66-7 |C10H17N õ ClH | 1 | a | 2 | |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 140 |N-(4-Àìèíîôåíèë)àöåòàìèä | 122-80-5 |C8H10N2O | 0,5 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 141 |[2S-(2àëüôà,5àëüôà,6áåòà)(S*)]-6- | 69-53-4 |C16H19N3O4S | 0,1 | a | 2 | A |
| |Àìèíîôåíèëàöåòèëàìèíî-3,3-äèìåòèë-7-| | | | | | |
| |îêñî-4-òèà-1-àçàáèöèêëî-[3,2,0] | | | | | | |
| |ãåïòàí2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 142 |4-Àìèíî-3-ôåíèëáóòàíîâîé êèñëîòû| 3060-40-1 |C10H13NO2 õ ClH | 1 | a | 2 | |
| |ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 143 |4-(Àìèíîôåíèë)ãèäðîêñèáåíçîë | 122-37-2 |C12H11NO | 1,5/0,5 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 144 |(3-Àìèíîôåíèë)ïðîïàíîâàÿ êèñëîòà | 1664-54-6 |C9H11NO2 | 0,1 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 145 |2-[[(4-Àìèíîôåíèë)ñóëüôîíèë] | 10060-70-5 |C13H11N2NaO4S | 1 | a | 3 | |
| |àìèíî]áåíçîàò íàòðèÿ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 146 |N-[(4-Àìèíîôåíèë)ñóëüôîíèë]àöåòàìèä | 144-80-9 |C8H10N2O3S | 1 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 147 |5-Àìèíî-2-ôåíèë-4-õëîðïèðèäàçèí | 1698-60-8 |C10H8ClN3O | 0,5 | ï+a | 2 | |
| |3(2Í)-îí | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 148 |2-Àìèíîõèíàçîë-4-îí | 20198-19-0 |C8H7N3O | 1 | a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 149 |1-Àìèíî-3-õëîðáåíçîë+ | 108-42-9 |C6H6ClN |0,2/0,05 | ï | 1 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 150 |1-Aìèío-4-xëopáeíçoë+ | 106-47-8 |Ñ6Í6ÑlN | 1/0,3 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 151 |4-Àìèíî-N-(3-õëîðïèðàçèíèë) | 3920-99-8 |C10H9ClN4O2S | 1 | a | 2 | |
| |áåíçîëñóëüôàìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 152 |1-Àìèíîýòàíîâàÿ êèñëîòà | 56-40-6 |C2H5NO2 | 5 | a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 153 |2-Àìèíîýòàíîë+ | 141-43-5 |C2H7NO | 0,5 | ï+a | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 154 |2-Àìèíîýòàíîë, ýôèð íà îñíîâå| | | 5 | a | 3 | |
| |ñèíòåòè÷åñêèõ æèðíûõ êèñëîò Ñ10-18 | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 155 |2-Àìèíîýòàíñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà | 107-35-7 |C2H7NO3S | 5 | a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 156 |[[2-Àìèíîýòèë)àìèíî]ìåòèë] | 53894-28-3 |C9H4N2O | 1 | ï | 2 | |
| |ãèäðîêñèáåíçîë+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 157 |2-(2-Àìèíîýòèëàìèíî)ýòàíîë+ | 111-41-1 |C4H12N2O | 3 | ï+a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 158 |2-Àìèíîýòèëáåíçîàò+ | 87-25-2 |C9H11NO2 | 5 | ï+a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 159 |2,2'[N-(2-Àìèíîýòèë)èìèíî]äèýòàíîë, | | | 2 | ï+a | 3 | A |
| |àìèäû Ñ10-13 êàðáîíîâûõ êèñëîò | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 160 |2-Àìèíî-5-ýòèë-1,3,4-òèàäèàçîë | 14068-53-2 |C4H7N3S | 4 | a | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 161 |4-Aìèío-N-(5-ýòèë-1,3,4-òèaäèaçoë- | 94-19-9 |C10H12N4O2S2 | 1 | a | 2 | |
| |2-èë)áåíçoëcyëüôoíaìèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 162 |1-(1-Àìèíîýòèëòðèöèêëî[3,3,1,1](3,7)| 3717-42-8 |C12H21N õ ClH | 1 | a | 2 | |
| |äåêàí) ãèäðîõëîðèä | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 163 |N-(2-Àìèíîýòèë)-1,2-ýòàíäèàìèí+ | 111-40-0 |C4H13N3 | 0,3 | ï+à | 2 | À |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 164 |1-Àìèíî-4-ýòîêñèáåíçîë+ | 156-43-4 |C8H11NO | 0,2 | ï | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 165 |1-Àìèíî-4-ýòîêñèáåíçîëà ãèäðîõëîðèä | 637-56-9 |C8H11NO õ ClH | 0,5 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 166 |Àììèàê | 7664-41-7 |NÍ3 | 20 | ï | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 167 |Àììèà÷íî-êàðáàìèäíîå óäîáðåíèå | | | 25 | ï+à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 168 |äèÀììîíèé àìèäîäèñóëüôàò | 27441-86-7 |Í9Í3Î6S2 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 169 |Àììîíèé âàíàäàò+ | 7803-55-6 |H4NO3V | 0,1 | à | 1 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 170 |Àììîíèé âîäîðîääèôòîðèä (ïî ôòîðó) | 1341-49-7 |H5NF2 | 1/0,2 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 171 |äèÀììîíèé ãåêñàôòîðñèëèêàò (ïî| 16919-19-0 |F6H8N2Si | 0,2 | ï+à | 2 | |
| |ôòîðó) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 172 |äèÀììîíèé ãåêñàõëîðîïëàòèíàò | 16919-58-7 |Cl6H8N2Pt | 0,005 | à | 1 | À |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 173 |Àììîíèé ãèäðîòàðòðàò | 60131-38-6 |C4H9NO6 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 174 |äèÀììîíèé ãèäðîôîñôàò | 7783-28-0 |H9N2O4P | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 175 |Àììîíèé äèãèäðîôîñôàò | 7722-76-1 |H6NO4P | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 176 |äèÀììîíèé äèõëîðïàëëàäèé+ | 14323-43-4 |Cl2H6N2Pb | 0,005 | à | 1 | À |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 177 |Àììîíèé ïîëèôîñôàòû (ñ ñîîòíîøåíèåì| | | 5 | à | 3 | |
| |àçîòà ê ôîñôîðó 1:3) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 178 |äèÀììîíèé ñóëüôàò | 7783-20-2 |H8N2O4S | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 179 |äèÀììîíèé L-òàðòðàò | 3164-29-2 |C4H12N2O6 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 180 |Àììîíèé òèîñóëüôàò | 22898-09-5 |H5NO3S2 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 181 |äèÀììîíèé òèîñóëüôàò | 7783-18-8 |H8N2O3S2 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 182 |Àììîíèé òèîöèàíàò | 1762-95-4 |CH4N2S | 5 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 183 |òðèÀììîíèé ôîñôàò | 10361-65-6 |H12N3O4P | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 184 |Àììîíèé ôòîðèä (ïî ôòîðó) | 12125-01-8 |FH4N | 1/0,2 | à | 2 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 185 |Àììîíèé õëîðèä | 12125-02-9 |ClH4N | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 186 |Àììîôîñ+ (ñìåñü ìîíî è äèàììîíèé| 12735-97-6 | | -/6 | à | 4 | Ô |
| |ôîñôàòîâ) | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 187 |4-Àíäðîñòåí-17-áåòà-îë-3-îí-17- | 57-85-2 |Ñ22Í32O3 | 0,005 | à | 1 | |
| |ïðîïèîíàò+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 188 |4-Àíäðîñòåí-17-áåòà-îë-3-îí-17- | 1255-49-8 |Ñ28Í36Î3 | 0,005 | à | 1 | |
| |ôåíèëïðîïèîíàò+ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 189 |Àíòèáèîòèêè ãðóïïû öåôàëîñïîðèíîâ | | | 0,3 | à | 2 | À |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 190 |Àíòðàöåí-9,10-äèîí | 84-65-1 |C14H8O2 | 5 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 191 |N`-2-L-Àðàáèíîïèðàíîçèë-N-ìåòèë-N- | 167396-23-8 |Ñ7Í11N2O6 | - | à | 1 | |
| |íèòðîçîêàðáàìèä++ | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 192 |Àðåëîêñ, ìàðêè - 100, 200, 300 | | | 10 | à | 4 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 193 |Àðñèí | 7784-42-1 |ÀsÍ3 | 0,1 | ï | 1 | Î |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 194 |Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà | 50-81-7 |C7H8O6 | 2 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 195 |Àñïàðàãèí | 7006-34-0 |C4H8N2O3 | 10 | à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 196 |Àöåíàôòåí | 83-32-9 |C12H10 | 10 | ï+à | 3 | |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|————————————

Ïðèêðåïë¸ííûå ôàéëû: