ÃÍ 2.1.6.1339-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà
ÇÍÀÊ-Êîìïëåêò Ñêàæè "Äà!" Îõðàíå Òðóäà

Ãëàâíàÿ » Äîêóìåíòû » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » Äîêóìåíòû ïî îõðàíå òðóäà » Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ » ÃÍ 2.1.6.1339-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò

« ÃÍ 2.1.6.1338-03. Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò | ÃÎÑÒ 12.1.048-85. Êîíòðîëü ðàäèàöèîííûé ïðè çàõîðîíåíèè ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ »


ÃÍ 2.1.6.1339-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ
îò 30 ìàÿ 2003 ã. N 116
"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.1.6.1339-03

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò. 1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò. 3295) ïîñòàíîâëÿþ:
Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 25 èþíÿ 2003 ãîäà "ÃÍ 2.1.6.1339-03. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìàÿ 2003 ã.

Ã.Ã.Îíèùåíêî

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 9 èþíÿ 2003 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé N 4663

Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.1.6.1339-03
"Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ)
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò"
(óòâ. Ãëàâíûì Ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 21 ìàÿ 2003 ã.)

Äàòà ââåäåíèÿ: 25 èþíÿ 2003 ã.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò. 1650) è Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà N 554. (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò. 3295)
1.2. Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò áåçîïàñíûå óðîâíè ñîäåðæàíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò.
1.3. Íîðìàòèâû óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.
1.4. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ íàñåëåííûõ ìåñò ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
1.5. Íîðìàòèâû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ïðåäóïðåäèòåëüíîãî íàäçîðà, äëÿ îáîñíîâàíèÿ òðåáîâàíèé ê ðàçðàáîòêå îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà ïðîåêòèðóåìûõ, ðåêîíñòðóèðóåìûõ è îïûòíûõ ìàëîòîííàæíûõ ïðîèçâîäñòâ.
1.6. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòîâ ïî ïàðàìåòðàì òîêñèêîìåòðèè âåùåñòâ, ñ ïîìîùüþ èíòåðïîëÿöèé è ýêñòðàïîëÿöèé â ðÿäàõ ñîåäèíåíèé, áëèçêèõ ïî õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðå, ôèçè÷åñêèì è õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì è õàðàêòåðó äåéñòâèÿ.

II. Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ)
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíîì âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà | N CAS | Ôîðìóëà | ÎÁÓÂ, |
| ï/ï | | | | ìã/ì3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 1 |Àáîìèí (ÔÑ 42-3010-94) | | |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 2 |Àäåíîçèí-5'-(òåòðàãèäðîòðèôîñôàò äèíàòðèÿ) |987-65-5 |C10H14N5NaO13P3 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 3 |ÀëêèëÑ12-18àìèíû (ïî àìèíàì) | | |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 4 |Àëêèëáåíçîëñóëüôîêèñëîòà èç âíóòðåííèõ îëåôèíîâ | | |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 5 |Àëêèëáåíçîëû íà îñíîâå âíóòðåííèõ îëåôèíîâ Ñ11-14 | | |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 6 |Àëêèëäèôåíèëû | | |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 7 |ÀëêèëÑ10-16òðèìåòèëàìèíèéõëîðèä | |[R-N(CH3)3]Cl, |0,03 |
| | | |R=C10-C16 | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 8 |ÀëêèëC8-10ôåíîëû | | |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 9 |Àëêèëôåíîëû íà îñíîâå òðèìåðîâ ïðîïèëåíà | | |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 10 |ÀëêèëÑ10-18ôîñôàòû | | |1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 11 |ÀëêèëÑ12-14ôîñôàòû èç ñïèðòîâ àëþìîîðãàíè÷åñêîãî ñèíòåçà | | |0,2 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 12 |ÀëêèëÑ12-16ôîñôàòû | | |1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 13 |Àëëîõîë(ÔÑ 42-3229-95) | | |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 14 |Àëþìèíèé íèòðèä (â ïåðåñ÷åòå íà àëþìèíèé) |24304-00-5 |AlN |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 15 |Àëþìèíèé, ðàñòâîðèìûå ñîëè (íèòðàò, ñóëüôàò, õëîðèä,| | |0,01 |
| |àëþìèíèåâûå êâàñöû - àììîíèåâûå, êàëèåâûå) (â ïåðåñ÷åòå íà| | | |
| |àëþìèíèé) | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 16 |Àëþìîèòòðèåâîé øèõòû ãðàíàòà (ïî èòòðèþ) | | |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 17 |Àëüãèíàò íàòðèÿ |9005-38-3 | |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 18 |Àìèëàçà |75496-59-2 | |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 19 |4-Àìèíî-N-(àìèêàðáîíèë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |547-44-4 |Ñ7Í9Ê3Î3S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 20 |[2S-Z]-4-0-[3-Àìèíî-6-(àìèíîìåòèë)-3,4-äèãèäðî-2Í-ïèðàí-2-èë|32385-11-8 |C19H37N5O7 |0,005 |
| |]-2-äåîêñè-6-0-[3-äåîêñè-4-ñ-ìåòèë-3-(ìåòèëàìèíî-áåòà-L-àðà-| | | |
| |áèíîïèðàíîçèë]-Ä-ñòðåïòàìèí | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 21 |1 -Àìèíîàíòðàöåí-9,10-äèîí |82-45-1 |C14H9NO2 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 22 |4-Àìèíîáåíçîéíàÿ êèñëîòà |150-13-0 |C7H7NO2 |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 23 |3-(4-Àìèíîáåíçîëñóëüôàìèäî)-5-ìåòèëîêñàçîë |723-46-6 |Ñ10Í11N3Î3S |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 24 |1-Àìèíî-4-áðîìàíòðàöåí-9,10-äèîí-2-ñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà |116-81-4 |C14H8BrNO5S |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 25 |1-Àìèíî-4-áðîìáåíçîë |106-40-1 |C6H6BrN |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 26 |4-Àìèíîáóòàíîâàÿ êèñëîòà |56-12-2 |C4H9NO2 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 27 |1-Àìèíî-4-áóòèëáåíçîë |104-13-2 |C10H15N |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 28 |6-Àìèíîãåêñàíîâàÿ êèñëîòà |60-32-2 |C6H13NO2 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 29 |2-Àìèíî-1-ãèäðîêñè-4-íèòðîáåíçîë |99-57-0 |C6H6N2O3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 30 |[(2S-(2àëüôà,5àëüôà,6áåòà)(S*)]-6-[[Àìèíî-4-ãèäðîêñèôåíèë)àö|34642-77-7 |C16H18N3NaO5S x 3H2O|0,005 |
| |åòèë]àìèíî]-3,3-äèìåòèë-7-îêñî-4-òèà-1-àçàáè-öèêëî[3,2,0]ãå-| | | |
| |ïòàí-2-êàðáîíàò íàòðèÿ òðèãèäðàò | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 31 |[(2S-(2àëüôà,5àëüôà,6áåòà)(S*)]-6-[[-2-Àìèíî(4-ãèäðîêñèôå- |61336-70-7 |C16H19N3O5S x 3H2O |0,005 |
| |íèë)àöåòèë]àìèíî]-3,3-äèìåòèë-7-îêñî-4-òèà-1-àçà-áèöèêëî | | | |
| |[3,2,0]ãåïòàí-2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà òðèãèäðàò | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 32 |(6R,7R)-7-[[(2R)-Àìèíî(4-ãèäðîêñèôåíèë)àöåòèë]àìèíî]-3-ìå- |50370-12-2 |C16H17N3O5S |0,01 |
| |òèë-8-îêñî-5-òèà-1-àçàáèöèêëî-[4,2,0]îêò-2-åí-2-êàðáîíîâàÿ | | | |
| |êèñëîòà | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 33 |1-Àìèíîãóàíèäèíèé áèêàðáîíàò | |CH6N4 x C2H4O6 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 34 |2-Àìèíî-2-äåçîêñè-Ä-ãëþêîçà ãèäðîõëîðèä |66-84-2 |C6H13ClNO5 õ ClH |0,0005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 35 |[1-Àìèíî-3-[[[2-[(äèàìèíîìåòèëåí)àìèíî]-4-òèàçîëèë]ìåòèë] |76824-35-6 |C8H15N7O2S3 |0,003 |
| |òèî]ïðîïèëèäåí]ñóëüôàìèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 36 |4-Àìèíî-N-(2,4-äèàìèíîôåíèë)áåíçàìèä |60779-50-2 |C13H14N4O |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 37 |2-Aìèío-3,5-äèápoì-N-öèêëoãeêcèë-N-ìeòèëáeíçìeòaíaìèí |611-75-6 |C14H21N2Br2Cl |0,01 |
| |ãèäðîõëîðèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 38 |2-Àìèíî-1,9-äèãèäðî-9-[(2-ãèäðîêñèýòèëîêñè)ìåòèë]-6Í-ïóðèí- |59277-89-3 |C8H11N5O3 |0,01 |
| |6-îí | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 39 |33-[(3-Àìèíî-3,6-äèäåîêñè-áåòà-D-ìàííîïèðàíîçèë)îêñè]-1,3,4,|1400-61-9 |C46H83NO18 |0,01 |
| |7,9,11,17,37-îêòàãàäðîêñè-15,16,18-òðèìåòèë-13-îêñî- | | | |
| |14,39-äèîêñàáèöèêëî[33,3,1]íîíàòðèàêîíòà-19,21,25,27,29,31-ã| | | |
| |åêñàåí-36-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 40 |2S-(2àëüôà,5àëüôà,6áåòà)]-6-Àìèíî-3,3-äèìåòèë-7-îêñî-4-òèà- |551-16-6 |C8H12N2Î3S |0,001 |
| |1-àçàáèöèêëî[3,2,0]ãåïòàí-2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 41 |4-Àìèíî-N-(4,6-äèìåòèëïèðèìèäèí-2-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |57-68-1 |C12H14N4O2S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 42 |4-Àìèíî-6-(1,1-äèìåòèëýòèë)-3-ìåòèëòèî-1,2,4-òðèàçèí-5-îí |21087-64-9 |C8H14N4OS |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 43 |4-Àìèíî-2,5-äèõëîðáåíçîëñóëüôîíàò íàòðèÿ |41925-98-1 |C6H4Cl2NNaO3S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 44 |1-Àìèíî-2,6-äèõëîð-4-íèòðîáåíçîë |99-30-9 |C6H4Cl2N2 |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 45 |4-Àìèíî-3,5-äèõëîð-2-òðèõëîðìåòèëïèðèäèí | |C6H3Cl5N2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 46 |4-Àìèíî-N-[2-(äèýòèëàìèíî)ýòèë]áåíçàìèä |614-39-1 |C13H21N3O x ÑlÍ |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 47 |N-(Àìèíîêàðáîíèë)-2-áðîì-3-ìåòèëáóòàíàìèä |496-67-3 |C6H10BrN2O2 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 48 |5-[[2-(Àìèíîêàðáîíèë)ãèäðàçèíî]ñóëüôîíèë]-2,4-äèõëîðáåíçîé- |83173-93-7 |C8H7Cl2N3O5S |0,04 |
| |íàÿ êèñëîòà | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 49 |1-Àìèíî-5-ìåòèë-2-ìåòîêñèáåíçîë |120-71-8 |C5H11NO |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 50 |2-Àìèíî-6-ìåòèë-4-ìåòîêñè-1,3,5-òðèàçèí |1668-54-8 |C5H8N4O |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 51 |1-Àìèíî-N-ìåòèë-N-íèòðî-2,4,6-òðèíèòðîáåíçîë |479-45-8 |C7H5N5O8 |0,012 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 52 |1-Àìèíî-4-ìåòèëïèïåðàçèí |6928-85-4 |C5H13N3 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 53 |5-[2-[[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèìèäèíèë)ìåòèë]ôîðìèëàìèíî]-1- |22457-89-2 |C19H23N4O6PS |0,01 |
| |[2-(ôîñôîíîêñè)ýòèë]ïðîï-1-åíèëôåíèëêàðáàòèîíàò | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 54 |3((4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèìèäèë)ìåòèë]-4-ìåòèë-5-[2-(ôîñôîíî-|532-44-5 |C12H18N4O4PS x |0,01 |
| |êñè)ýòèë]òèàçîëèéôîñôàò | |H6O8P2 | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 55 |3-[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèìèäèíèë)ìåòèë]-4-ìåòèë- |532-40-1 |C12H18ClN4O4PS |0,003 |
| |5-[2-(ôîñôîíîîêñè)ýòèë]òèàçîëèíéõëîðèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 56 |2-Àìèíî-4-(ìåòèëòèî)áóòàíîàò öèíêà (â ïåðåñ÷åòå íà öèíê) | |C10H20N2O4S2Zn |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 57 |1-Àìèíî-2-ìåòèë-6-ýòèëáåíçîë |24549-06-2 |C9H13N |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 58 |4-Àìèíî-N-(3-ìåòîêèïèðàçèí-2-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |152-47-6 |C11H12N4O2S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 59 |4-Àìèíî-N-(6-ìåòîêñèïèðèäàçèí-3-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |80-35-3 |C11H12N4O3S |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 60 |4-Àìèíî-N-(6-ìåòîêñèïèðèìèäèí-4-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |1220-83-3 |C11H12N4O2S |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 61 |1-Àìèíîíàôòàëèí |134-32-7 |C10H9N |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 62 |2-Àìèíîíàôòàëèíñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà | |C10H9NO3S |0,6 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 63 |1-Àìèíî-3-íèòðî-4-õëîðáåíçîë |635-22-3 |C6H5ClN2O2 |0,002 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 64 |1-Àìèíî-5-íèòðî-2-õëîðáåíçîë |6283-25-6 |C6H5ClN2O2 |0,002 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 65 |L-2-Àìèíîïåíòàäèîàò íàòðèÿ |142-47-2 |C5H8NNaO4 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 66 |2-Àìèíîïðîïàí |75-31-0 |C3H9N |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 67 |2-Àìèíîïðîïàí-1,3-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà |617-65-2 |C5H9NO4 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 68 |L-2-Àìèíîïðîïàíîâàÿ êèñëîòà |56-41-7 |C3H7NO2 |0,7 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 69 |3-Àìèíîïðîï-1-åí |107-11-9 |C3H7N |0,008 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 70 |N'-(3-Àìèíîïðîïèë)-N,N-äèìåòèëïðîïàí-1,3-Äèàìèí |10563-29-8 |C8H21N3 |0,08 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 71 |3-Àìèíîïðîïèëòðèýòîêñèñèëàí |919-30-2 |C9H23NO3Si |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 72 |4-Àìèíî-N-(4-ñóëüôàìîèëôåíèë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |6402-89-7 |C12H13N3O4S2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 73 |5-Àìèíîñóëüôîíèë)-4-õëîð-2-[(2-ôóðàíìåòèë)àìèíî]áåíçîéíàÿ |54-31-9 |C12H11ClN2O5S |0,01 |
| |êèñëîòà | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 74 |Àìèíîñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà |5329-14-6 |H3NO3S |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 75 |2-Àìèíî-1,2,3,4-òåòðàãèäðîíàôòàëàçèí-1,4-äèîí íàòðèÿ |20666-12-0 |C8H6N3NaO2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 76 |4-Àìèíî-N-(òèàçîë-2-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |72-14-0 |C9H9N3O2S2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 77 |1-Àìèíî-2,4,6-òðèáðîìáåíçîë |147-82-0 |C6H4Br3 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 78 |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîðïèðèäèí-2-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà |1918-02-1 |C6H3Cl3N2O2 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 79 |4-Àìèíî-3,5,6-òðèõëîð-2-òðèõëîìåòèëïèðèäèí | |C6H2Cl6N2 x H2O |0,015 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 80 |7-(Ä-2-Àìèíî-2-ôåíèëàöåòàìèäî)-3-ìåòèë-3-öåôåì-4-êàðáîíîâàÿ |15686-71-2 |C16H17N3O4S |0,005 |
| |êèñëîòà, ìîíîãèäðàò | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 81 |2-Àìèíî(ôåíèë)áåíçîàò íàòðèÿ | |C13H10NNaO2 |0,12 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 82 |4-Àìèíî-Ç-ôåíèëáóòàíîâîé êèñëîòû ãèäðîõëîðèä |3060-40-1 |Ñ10Í13NO2 x ClH |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 83 |2-[[(4-Àìèíîôåíèë)ñóëüôîíèë]àìèíî]áåíçîàò íàòðèÿ |10060-70-5 |C13H11N2NaOS |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 84 |N-[(4-Àìèíîôåíèë)ñóëüôîíèë]àöåòàìèäà íàòðèåâàÿ ñîëü |127-56-0 |C8H9N2NaO3S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 85 |Ä(-)-2-Àìèíîôåíèëýòàíîâàÿ êèñëîòà |875-74-1 |C10H14ClNO2 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 86 |4-Àìèíî-2-õëîð-6,7-äèìåòîêñèõèòîçàìèí | | |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 87 |4-Àìèíî-N-(õëîðïèðèäàçèí-6-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |80-32-0 |C10H9ClN4O2S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 88 |1-Àìèíî-4-öèêëîãåêñèëáåíçîëñóëüôàò | |C12H17N x 1/2H2O4S |0,025 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 89 |Àìèíîýòàíîâàÿ êèñëîòà |56-40-6 |C2H5NO2 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 90 |2-Àìèíîýòàíñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà |107-35-7 |C2H7NO3S |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 91 |N-(2-Àìèíîýòèë)-N'-[2-[(2-àìèíîýòèë)àìèíî]ýòèë]ýòàí-1,2-äèà-|112-57-2 |C8H23N5 |0,01 |
| |ìèí | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 92 |2-Àìèíîýòèëãèäðîñóëüôàò |926-39-6 |C2H7NO3S |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 93 |1-(2-Àìèíîýòèë)ïèïåðàçèí |140-31-8 |C6H15N3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 94 |2-Àìèíî-5-ýòèë-1,3,4-òèàäèàçîë |14068-53-2 |C4H7N3S |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 95 |4-Àìèíî-N-(5-ýòèë-1,3,4-òèàäèàçîë-2-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |94-19-9 |C10H12N4O2S2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 96 |4-Àìèíî-N-(5-ýòèë-1,3,4-òèàäèàçîë-2-èë)áåíçîëñóëüôîíàìèä |1904-95-6 |C10H11N4NaO2S2 |0,01 |
| |íàòðèÿ | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 97 |1-(1-Àìèíîýòèë)òðèöèêëî[3,3,1,1]3,7äåêàí ãèäðîõëîðèä |3717-42-8 |C12H21N x ClH |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 98 |1-Àìèíî-4-ýòîêñèáåíçîë |156-43-4 |C8H11NO |0,006 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 99 |Àììèôóðèí (ñìåñü ôóðîêóìàðèíîâ: èçîïèìïèíåëëèíà, áåðãàïòåíà,| | |0,006 |
| |êñàíòîòîêñèíà) | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 100 |äèÀììîíèé äèêàëèé ìàãíèé ñóëüôàò õ-ãèäðàò | |(KNH4)4Mg(SO4)3 õ |0,3 |
| | | |Í2Î | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 101 |äèÀììîíèé êàðáîíàò |506-87-6 |CH8N2O3 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 102 |Àììîíèé òèîöèàíàò |1762-95-4 |CH4N2S |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 103 |Àììîíèé ñóëüôàìàò |7773-06-0 |H6N2O3S |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 104 |3-(Àíäðîñòà-4,6-äèåí-17áåòà-îë-3-îí)-17àëüôà-ïðîïèîëàêòîí | |C22H29O3 |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 105 |Àíìàðèí | | |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 106 |Àíòðàöåí |120-12-7 |C14H10 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 107 |Àíòðàöåí-9,10-äèîí |84-65-1 |C14H8O2 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 108 |Àïðàìèöèí | |C21H41N5O11 x 2H2SO4|0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 109 |L-Àðãèíèí |74-79-3 |C5H12NO2 |1,2 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 110 |Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà |50-81-7 |C6H8O6 |0,5 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 111 |L-Àñïàðàãèíàçà |9015-68-3 | |0,3 |
| | | | |ìêã/ì3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 112 |Àñïàðàãèíàò êàëèÿ | |C4H5KNO4 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 113 |Àñïàðàãèíàò ìàãíèÿ | | |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 114 |L-Àñïàðãèíîâàÿ êèñëîòà |56-84-8 |C4H7NO4 |1,2 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 115 |Àñïàðêàì | | |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 116 |Àöåëèçèí (ñìåñü ÄL-ëèçèíà àöåòèëñàëèöèëàòà è ãëèöèíà 9:1) | | |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 117 |Àöåíàôòåí |83-32-9 |C12H10 |0,07 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 118 |Àöåòàò êàëèÿ |127-08-2 |C2H3KO2 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 119 |Àöåòàò íàòðèÿ |127-09-3 |C2H3NaO2 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 120 |Àöåòàò íàòðèÿ òðèãèäðàò | |C2H3NaO2 x 3H2O |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 121 |3-(Àöåòèëàìèíî)-5-[(àöåòèëàìèíî)ìåòèë]-2,4,6-òðèéîäáåíçîéíàÿ|440-58-4 |C12H11I3N2O4 |0,04 |
| |êèñëîòà | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 122 |2-Àöåòèëàìèíî-5-íèòðîòèàçîë |140-40-9 |C5H5N3O3S |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 123 |N-Àöåòèë-2-àìèíîýòàíîâàÿ êèñëîòà |543-24-8 |C4H7NO3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 124 |Àöåòèëáðîìèä | |Ñ2Í3ÂãÎ |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 125 |7àëüôà,17àëüôà-(Àöåòèëòèî)-17-ãèäðîêñè-3-îêñîïðåãí-4-åí-21- |52-01-7 |C24H32O4S |0,03 |
| |êàðáîíîâîé êèñëîòû ãàììà-ëàêòîí | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 126 |Z-1-[3'-Àöåòèëòèîïðîïèîíèë]-6-ìåòèëïèïåêîëèíîâàÿ êèñëîòà | | |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 127 |Àöåòèëôòàëèëöåëþëëîçà | | |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 128 |1-Àöåòèë-3-õëîð-1Í-èíäîë |94812-07-4 |C10H8ClNO |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 129 |Àöåòèëöèêëîäîäåöåí | |Ñ14Í26O |0,07 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 130 |2-Àöåòîêñèáåíçîéíàÿ êèñëîòà |50-78-2 |Ñ9Í8Î4 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 131 |Àöåòîêñèì |546-88-3 |C2H5NO |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 132 |8-Àöåòîêñè-ï-ìåíò-1-åí | |C12H23O |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 133 |2-(1-Àöåòîêñè-2,2,2-òðèõëîðýòèë)-0,0-äèôåíèëôîñôîíàò |74548-80-4 |Ñ16Í14Ñl3O5Ð |0,08 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 134 |Àöåòîíèòðèë |75-05-8 |C2H3N |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 135 |Áàðèé äèãèäðîîêñèä (â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé) |17194-00-2 |ÂàÍ2Î2 |0,004 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 136 |Áàðèé äèôòîðèä (â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé) |7787-32-8 |BaF2 |0,002 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 137 |Áàðèé îêñèä (â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé) |1304-28-5 |BaO |0,004 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 138 |Áàðèé ïåðîêñèä (â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé) |1304-29-6 |ÂàÎ2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 139 |Áàðèé ñóëüôàò (â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé) |7727-43-7 |BaO4S |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 140 |Áàðèé òèîñóëüôàò (â ïåðåñ÷åòå íà áàðèé) |35112-53-9 |BaO3S2 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 141 |Áàðèé òèòàíàò (IV) |12047-27-7 |BaO3Ti |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 142 |Áåëêîâî-ìèíåðàëüíàÿ äîáàâêà | | |0,0001 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 143 |7Í-Áåíç[d,å]àíòðàöåí-7-îí |82-05-3 |Ñ17Í10Î |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 144 |2-Áåíçèëáåíçèìèäàçîë ãèäðîõëîðèä |1212-48-2 |C14H12N2 x ClH |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 145 |Áåíçèëáóòèëáåíçîë-1,2-äèêàðáîíàò |85-68-7 |C19H20O4 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 146 |Áåíçèë-2-ãèäðîêñèáåíçîàò |118-58-1 |C14H12O3 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 147 |S-Áåíçèë-0,0-äè(2-ìåòèëýòèë)òèîôîñôàò |13286-32-3 |C13H21O3PS |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 148 |Áåíçèë-4-íèòðîôåíèëîâûé ýôèð | |C13H11NO3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 149 |Áåíçèëöèàíèä |140-29-4 |C8H7N |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 150 |N-Áåíçèë-N-ýòèëàìèíîáåíçîë | |C15H17N |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 151 |Áåíçîàò íàòðèÿ |532-32-1 |C7H5NaO |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 152 |4-(Áåíçîèëàìèíî)-2-ãèäðîêñèáåíçîàò êàëüöèÿ |528-96-1 |C14H11Ca0,5NO4 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 153 |(_)-5-Áåíçîèë-2,3-äèãèäðî-1Í-ïèððîëèçèí]-1-êàðáîíîâàÿ |74103-07-4 |C15HI3NO3 x C4H11NO3|0,001 |
| |êèñëîòà, ñîëü òðîìåòàìèíà (1:1) | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 154 |2-[(N-Áåíçîèë-N-(3,4-äèõëîðôåíèë)àìèíî)]ýòèëïðîïèîíàò |33878-50-1 |C18H17Cl2NO3 |0,002 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 155 |3-Áåíçîèëîêñèõèíóêëèäèí ãèäðîõëîðèä |7348-26-7 |C14H17NO2 x ClH |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 156 |N-Áåíçîèë-N-(4-ôòîð-3-õëîðôåíèë)-DL-àëàíèíà èçîïðîïèëîâûé |52756-22-6 |C19H19ClFNO3 |0,01 |
| |ýôèð | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 157 |Áåíçîèëõëîðèä |98-88-4 |C7H5ClO |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 158 |Áåíçîéíàÿ êèñëîòà |65-85-0 |C7H6O2 |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 159 |Áåíçîë-1,4-äèêàðáîíèëäèõëîðèä |100-20-9 |C8H4Cl2O2 |0,004 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 160 |Áåíçîë-1,3-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà |121-91-5 |C8H8O4 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 161 |Áåíçîëñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà |98-11-3 |C6H6O3S |0,6 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 162 |Áåíçîë-1,2,4-òðèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà |528-44-9 |C9H6O6 |0,008 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 163 |[2]-Áåíçîïèðàíîë[6,5,4-d,å,f][2]áåíçîïèðàí-1,3,6,8-òåòðîí] |81-30-1 |C14H4O6 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 164 |1,2-Áåíçîòèàçîë-3-îí 1,1-îêñèä |81-07-1 |C7H5NO3S |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 165 |1,2,3-1Í-Áåíçîòðèàçîë |95-14-7 |C6H5N3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 166 |2-(2Í-Áåíçîòðèàçîë-2-èë)-1-ãèäðîêñè-4-(1,1-äèìåòèëýòèë)-6- |134440-54-3|C20H26N3O |0,5 |
| |(2-ìåòèëïðîïèë)áåíçîë | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 167 |Áeíço(d,e,f)ôeíaíòpeí |129-00-0 |Ñ16Í10 |0,001 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 168 |Áèîâèò-160 (ñìåñü: õëîðòåòðàöèêëèí - 16%; êëåòî÷íàÿ áèîìàññà| | |0,05 |
| |øòàììà-ïðîäóöåíòà Streptomyces aureofaciens - 16%; âèòàìèí| | | |
| |Â12 - 16 ìêã/êã; 68% - íàïîëíèòåëè) (ÎÑÒ 64-024-86) (ïî| | | |
| |õëîðòåòðàöèêëèíó) | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 169 |Áèîìàññà ïðîäóöåíòà àâåðìåêòèíà (ÁÏÀ) Streptomyces | | |0,001 |
| |avermitilis 3NN (ïî áåëêó) | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 170 |Áèîñòèìóëÿòîð èç ãèäðîëèçíîãî ëèãíèíà | | |2 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 171 |N,N'-Áèñ-(2-àìèíîýòèë)-1,2-ýòàíäèàìèí |112-24-3 |C6H18N4 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 172 |2)2-Áèñ[[3-[3,5-áèñ(1,1-äèìåòèëýòèë-1-ãèäðîêñèôåíèë]-1-îêñî-|6683-19-8 |C73H108O12 |0,1 |
| |ïðîïîêñè]ìåòèë]-1,3-ïðîïàíäèèë-3,5-áèñ(1,1 -äèìåòèëýòèë) | | | |
| |-4-ãèäðîêñèáåíçîëïðîïàíîàò | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 173 |Áèñ[3,5-áèñ[(1,1-äèìåòèëýòèë)-4-ãèäðîêñèôåíèë]ïðîïàíîàò]-2, |38879-22-0 |C38H58O7 |0,1 |
| |2'-îêñèáèñýòàíîë | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 174 |3,12-Áèñ(3-áðîì-1-îêñîïðîïèë)-3,12-äèàçà-6,9-äèàçîíèéäèñïèðî|86641-76-1 | |0,05 |
| |[5,2,5,2]ãåêñàäåêàí äèõëîðèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 175 |2,6-Áèñ(ãèäðîêñèìåòèë)ïèðèäèíäè(ìåòèëêàðáàìàò) |1882-26-4 |C11H15N3O4 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 176 |2,2-Áèñ(4-ãèäðîêñèôåíèë)ïðîïàí |80-05-7 |C15H16O2 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 177 |N,N'-Áèñ[(äèàöåòèë)ýòàí]-1,2-äèàìèí |10543-57-4 |C10H16O4N2 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 178 |1,6-Áèñ(äèìåòèëàìèíî)ãåêñàí |111-18-2 |C10H24N2 |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 179 |3-[[2,4-Áèñ(2,2-äèìåòèëïðîïèë)ôåíîêñè]àöåòèë]àìèíî-N-[4,5- |31188-91-7 |C34H37Cl3N4O4 |0,1 |
| |äèãèäðî-5-îêñî-1-(2,4,6-òðèõëîðôåíèë)-1Í-ïèðàçîë-3-èë] | | | |
| |áåíçàìèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 180 |4-[2,4-Áèñ(1,1-äèìåòèëïðîïèë)ôåíîêñè]áóòàíîèëõëîðèä |50772-29-7 |C20H31ClO2 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 181 |2,6-Áèñ(1,1-äèìåòèëýòèë)-1-ãèäðîêñè-4-[(äèìåòèëàìèíî)ìåòèë] |88-27-7 |C17H27ON |0,01 |
| |áåíçîë | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 182 |2,2-Áèñ(3,5-(1,1 -äèìåòèëýòèë)-4-ãèäðîêñèôåíèëòèî)ïðîïàí |23288-49-5 |C31H48O2S2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 183 |Áèñ[[3,5-äè(1,1-äèìåòèëýòèë)-4-ãèäðîêñèôåíèë]ýòîêñèêàðáîíè- |41484-35-9 |C38H58O6S |0,1 |
| |ëýòèë]ñóëüôèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 184 |Áèñ(1,1-äèìåòèëýòèë)äèêàðáîíàò |24424-99-5 |C10H18O5 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 185 |Áèñ[1-(1Í)-ïèðèäèí-2-èë]ãëèîêñàëü | |C12H10N2O2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 186 |2,2-Áèñ[ïðîï-2-åíèëîêñèìåòèë]áóòàí-1-îë |682-09-7 |C12H22O3 |0,06 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 187 |Áèñ(òðèìåòèëñèëèë)àìèí |999-97-3 |C6H13NSi2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 188 |1,3-Áèñ(òðèõëîðìåòèë)áåíçîë |881-99-2 |Ñ8Í4Ñl6 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 189 |1,4-Áèñ(òðèõëîðìåòèë)áåíçîë |68-36-0 |C8H4Cl6 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 190 |2,2'-Áèñ(4-ôåíèëàìèíîôåíîêñè)äèýòèëîâûé ýôèð | | |0,15 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 191 |Áèñ(2-õëîðýòèë)ýòåíèëôîñôîíàò |115-98-0 |C6H11Cl2O3P |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 192 |Áèöèêëî[2,2,1]ãåïòà-2,5-äèåí |121-46-0 |C7H8 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 193 |Áèöèêëî[2,2,1]ãåïò-2-åí |498-66-8 |C7H10 |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 194 |Áîð àìîðôíûé |7440-42-8 |B |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 195 |Áîð íèòðèä |10043-11-5 |BN |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 196 |Áîðîãëèöåðèí | | |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 197 |Áîðîôòîðèñòîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà |16872-11-0 |BF4H |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 198 |Áîð òðèôòîðèä |7637-07-2 |BF3 |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 199 |Áîð òðèõëîðèä |10294-34-5 |BCl3 |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 200 |Áðîìàëêàíû Ñ7-9 | | |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 201 |Áðîìàöåòîãóàíàìèí | |C5H6BrN5O |0,002 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 202 |3-Áðîìáåíçàëüäåãèä |3132-99-8 |Ñ7Í5ÂãÎ |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 203 |4-Áðîìáåíçàëüäåãèä |1122-91-4 |Ñ7Í5ÂãÎ |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 204 |3-Áðîì-7Í-áåíç[d,å]àíòðàöåí-7-îí |81-96-6 |C17H9BrO |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 205 |2-Áðîìáåíçîéíàÿ êèñëîòà |88-65-3 |Ñ7Í5Âã2O2 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 206 |3-Áðîìáåíçîéíàÿ êèñëîòà |585-76-5 |Ñ7Í5Âã2O2 |0,06 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 207 |4-Áðîìáåíçîéíàÿ êèñëîòà |623-00-7 |Ñ7Í5Âã2O2 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 208 |7-Áðîì-2,3-äèãèäðî-2-îêñî-5-ôåíèë-1Í-1,4-áåíçîäèàçåïèí- |129186-29-4|Ñ19Í16ÂãN4O3 |0,001 |
| |1-àöåòãèäðàçèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 209 |Áðîìèñòûå ñîëè N-àëêèëïèðèäèíèÿ | | |0,3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 210 |Áðîììåòàí |74-83-9 |ÑÍ3Âã |0,2 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 211 |2-Áðîì-1-ìåòèëáåíçîë |95-46-5 |Ñ7Í7Âã |0,09 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 212 |3-Áðîì-1-ìåòèëáåíçîë |591-17-3 |Ñ7Í7Âã |0,08 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 213 |4-Áðîì-1-ìåòèëáåíçîë |106-38-7 |Ñ7Í7Âã |0,13 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 214 |1-Áðîì-4-ìåòîêñèáåíçîë |104-92-7 |Ñ7Í7ÂrO |0,12 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 215 |6-Áðîì-1,2-íàôòîõèíîí |6954-48-9 |Ñ10Í7ÂrO2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 216 |8áåòà-(5-Áðîìíèêîòèíîèëîêñèìåòèë)-1,6-äèìåòèë-10àëüôà-ìåòîê-| |C24H26BrN3O3 |0,002 |
| |ñèýðãîëèí | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 217 |2-Áðîì-2-íèòðîïðîïàí-1,3-äèîë |52-51-7 |C3H6BrNO4 |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 218 |5-Áðîì-4-îêñîïåíòèëàöåòàò | |Ñ7Í11ÂãÎ3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 219 |3-Áðîì-1,7,7-òðèìåòèëáèöèêëî[2,2,1]ãåïòàí-2-îí |76-29-9 |C10H15BrO |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 220 |1-Áðîìòðèöèêëî[3,3,1,1]3,7äåêàí |768-90-1 |C10H15Br |0,0075 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 221 |1-Áðîìóíäåêàí |693-67-4 |Ñ11Í23Âã |0,03 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 222 |Áðîìõëîðìåòàí |74-97-5 |ÑÍ2ÂãÑl |100 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 223 |Áðîìýòàí |74-96-4 |Ñ2Í5Âã |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 224 |2-Áðîì-N-ýòèë-N,N-äèìåòèëôåíèëìåòàíàìèíèé-4-ìåòèëáåíçîëñóëü-|61-75-6 |C10H12Br2N |0,008 |
| |ôîíàò (1:1) | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 225 |2,2'-[Áóòàí-1,4-äèèëáèñ(îêñèìåòèëåí)áèñîêñèðàí] |2425-79-8 |C10H18O4 |0,07 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 226 |Áóòàí-1,4-äèêàðáîíîâàÿ êèñëîòà |124-04-9 |Ñ6Í10Î4 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 227 |Áóòàí-1,4-äèîë |107-88-0 |Ñ4Í12O2 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 228 |Áóòàí-2,3-äèîí |431-03-8 |Ñ4Í6O2 |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 229 |Áóòàí-2-îí |78-93-3 |Ñ4Í8O |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 230 |(L)-Áóòåíäèîàò íàòðèÿ òðèãèäðàò |33806-74-5 |C4H3NaO4 x Í6O3 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 231 |Áóò-2-åíîâàÿ êèñëîòà |3724-65-0 |Ñ4Í6O2 |0,02 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 232 |N-(Áóòèëàìèíî)êàðáîíèë-4-ìåòèëáåíçîëñóëüôîíàìèä |64-77-7 |C12H18N2O3S |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 233 |Áóòèëáóòàíîàò |109-21-7 |C8H16O2 |0,05 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 234 |4-Áóòèë-1,2-äèôåíèëïèðàçîëèäèí-3,5-äèîí |50-33-9 |C19H20N2O2 |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 235 |N-Áóòèëèìèäîäèêàðáîíèìèäîäèàìèä ãèäðîõëîðèä |15537-73-2 |C6HI5N5 x ClH |0,003 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 236 |Áóòèëíèòðèò |544-16-1 |C4H9NO2 |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 237 |Áóòèëïðîïèîíàò |590-01-2 |C7H14O2 |0,5 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 238 |1-Áóòèë-N-(2,4,6-òðèìåòèëôåíèë)-2-ïèððîëèäèíîêàðáîêñàìèä |19089-24-8 |C18H28N2O x ÑlH |0,005 |
| |ãèäðîõëîðèä | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 239 |Áóò-2-èí-1,4-äèîë |110-65-6 |C4H6O2 |0,15 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 240 |1-Áóòîêñèáóò-1-åí-3-èí |2798-72-3 |C8H12O |0,01 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 241 |2-(2-Áóòîêñè)ýòîêñèýòàíîë |112-34-5 |C8H18O3 |1,3 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 242 |L-Âàëèí |72-18-4 |C5H11NO2 |0,7 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 243 |Âèñìóò òðèíèòðàò (â ïåðåñ÷åòå íà âèñìóò) |10361-44-1 |BiO9N3 |0,005 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 244 |Âîçãîíû êàìåííîóãîëüíîãî ïåêà ñ ñîäåðæàíèåì áåíç/à/ïèðåíà îò| | |0,0007 |
| |0,1 äî 0,15% | | | |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 245 |4-0-àëüôà-D-Ãàëàêòîïèðàíîçèë-D-ãëþêîçà, ìîíîãèäðàò |5989-81-1 |C12H22O11 x H2O |0,1 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 246 |äèÃàëëèé òðèîêñèä |12024-21-4 |Ga2O3 |0,04 |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————————|————————|
| 247 |(1àëüôà,4àëüôà,4àëüôàáåòà,5àëüôà,8àëüôà,8àëüôàáåòàð)-(1,4, |309-00-2 |C12H8Cl

Ïðèêðåïë¸ííûå ôàéëû: